NIPT- Giải pháp tách chiết và chuẩn bị thư viện NIPT trên hệ thống NGS của Illumina

* Các hóa chất bao gồm:

1. Kít tách chiết từ huyết tương – Plasma Free Circulating DNA Extraction Kit, code: EK100101416
2. Kít chuẩn bị thư viện NGS Library Preparation Kit Manual for NIPT, code: XK-038-48
3. NGS Universal Index (Illumina) – Các Barcode Prime ID để nhận diện giữa các mẫu chạy trong cùng 1 mẻ chạy
4. Phần mềm phân tích Chromgo